Læs referat fra generalforsamling 2020

4

Tude Å’s Bådeklub

Generalforsamling søndag d. 2 februar 2020

Formand Anders Ole Olsen bød velkommen og konstaterede ved navneopråb, at 21 medlemmer var mødt, samt at 2 tilmeldte havde meldt af bud på grund af sygdom

 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog som dirigent Svend Aage Petersen.

Dirigenten konstaterede, at betingelserne for indkaldelse til generalforsamling var opfyldt.

 1. Valg af referent

Formanden foreslog Henrik Krogh

 1. Bestyrelsens beretning

Der henvises til den skriftlige beretning, men af punkter som formanden omtalte, kan nævnes,

 • at det var formanden første år, og at der var sket en hjælpsom overdragelse fra den mangeårige formand Ole Olsen.
 • at et omfattende materiale fra klubbens start var overleveret til Lokalhistorisk Arkiv
 • at der var brugt meget tid på optagning af broer fra tidligere lejet område, og at dette arbejde skulle fortsætte i 2020.
 • at bestyrelsen som sædvanligt havde haft arbejdsaftener med almindelig vedligeholdelse
 • at der i 2019 var 78 medlemmer. Heraf færre, kun 18 brolejere og flere ophalerpladser
 • at ny hjemmeside er klar, omtales særligt under eventuelt.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 1. Forelæggelse af regnskab

Kasserer Flemming Storgård fremlagde regnskabet. Resultatet var et mindre underskud, som blandt andet kunne begrundes i en ekstraordinær udgift til køb af laserprinter.

Kassereren fremlagde et forsigtigt budget for 2020 med et underskud på mindre beløb. Der vil være en lavere indtægt på grund af færre brolejere og en ekstraordinær udgift til udarbejdelse af hjemmeside på maks. 5 000 kr.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

 1. Indkomne forslag

Der var ikke fremkommet forslag.

 1. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget vedtaget. Kontingent og medlemskaber kan ses på www.tudeåbådeklub.dk.

 1. Valg af bestyrelse samt suppleanter

Følgende var på valg og modtog genvalg:

 • Bestyrelsesmedlemmerne Flemming Storgård, Anders Ole Olesen og Henrik Krogh
 • Suppleanterne Jens Erik Ambjerg og Lars Rud

Der var ingen yderligere kandidater, og alle blev genvalgt

 1. Valg af revisor og suppleant

Følgende var på valg og modtog genvalg

 • Revisor Svend Aage Petersen
 • Suppleant Knud Lundegaard

Der var ingen yderligere kandidater, og begge blev genvalgt.

 1. Eventuelt

Formanden nævnte, at den nuværende hjemmeside på www.2sogne ikke havde fungeret særligt godt. Det var blandt andet svært at få optaget nyt stof. Derfor er der arbejdet med at skabe en ny hjemmeside, www.tudeåbådeklub.dk, som nu er på plads.

Formanden gennemgik opbygningen af siden og de forskellige emner på bjælken såsom

NYT

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Nyt fra udvalg: F.eks. forslag fra en gruppemedlemmer om en særlig aktivitet, det kunne være en fiskekonkurrence
 • Køb og salg: Begrænses til maritime emner, som matcher klubbens aktiviteter

 

MEDLEMSKAB

 • Priser
 • Fiskeri
 • Sejl Sikkert

KALENDER

 • Tidevandstabel
 • Aktivitetskalender herunder arbejdsaftener for bestyrelsen. (Bestyrelsen ser meget gerne deltagelse af andre medlemmer)

GALLERI

 • Billeder fra bådeplads og lokalområdet

OM OS

 • Bestyrelsen
 • Generalforsamling
 • Vedtægter
 • Historie: Vi forsøger at få klubbens og områdets historie beskrevet
 • TrygFonden

KONTAKT

 • Med diverse kontaktoplysninger til klubben

Hjemmesiden er klar til brug, og bliver løbende suppleret med informationer.

Formanden opfordrer medlemmerne til at bruge siden flittigt.

Forsamlingen udtrykte stor tilfredshed med den nye hjemmeside.

Et medlem foreslog, at medlemmerne havde mulighed for selv at indrykke “annoncer” på Køb og Salg. Formandens opfattelse var, at det ville være for kompliceret at give alle adgang til at skrive på siden. Det ville være bedre, at bruge klubbens FaceBook side, som der er link til øverst til højre på www.tudeåbådeklub.dk. Der var enighed om, at dette var en tilfredsstillende løsning.

På hjemmesiden er der gjort plads til sponsorannoncer fra f.eks. lokale forretningsdrivende. Bestyrelsen vil drøfte dette emne nærmere.

Det er dog allerede muligt at sponsere klubben stander/flag, som i sejlhalvåret er rejst på bådepladsen. Prisen er 500 kr. årligt. Sponsor vil udover hædrende omtale blandt medlemmerne få sit navn i udhængsskabet på bådepladsen.

Sponsor for 2020 har allerede meldt sig!!! Det er Lucas og Victor Rasmussen. To meget arbejdsaktive sønner af bestyrelsesmedlem og pladsudlejer Kenn Rasmussen.

Formanden orienterede endelig om, at der var mulighed for, at projektleder for Tude Å-dal projektet Thomas Hilkjær, som var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, senere vil arrangere en tur ved åen, hvor han vil berette om udviklingen i projektet.

Dirigenten sagde tak for god ro og orden og forestod udbringelsen af 3 korte hurraer for Tude Å’s Bådeklub.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og medlemmerne for deltagelsen i generalforsamlingen.

Herefter var kun tilbage at nyde forsamlingshusets gode smørrebrød og en lille tår øl eller vand samt hyggeligt samvær.

Bestyrelsens beretning

2

Bestyrelsens beretning for året 2019 i Tude Å Bådeklub

 

Sidste generalforsamling var det ikke kun en ny bestyrelse der blev valgt, det var også en bestyrelse der skulle finde en ny formand, en ny næstformand og en ny kasserer. Ole Olsen, der havde været formand siden år 2000, altså i 18 år og kasserer Jørgen Jensen, der havde været kasserer i adskillige år, var ikke længere i bestyrelsen. Ole afleverede kasser med konvolutter, skrivepapir til medlemskort, ringbind med alverdens skriverier, avisudklip omhandlende Tude Å Bådeklub, klistermærker, protokol, nøgler og en liste over myndigheder der skulle have besked om formandsskiftet, samt meget mere, men også et USB stik med en masse skemaer der nemt kunne copy pastes til brug i 2019. Det har været en stor hjælp for den nye bestyrelse. 1000 tak for det.

Ligeledes fik vores nye kasserer, Flemming Storgård, af den tidligere kasserer Jørgen Jensen, flere papkasser med regnskaber helt tilbage fra år 1973.

Da vi kun er forpligtiget til at opbevare regnskaber fra de sidste 5 år, fik Flemming den ide at spørge lokalhistorisk arkiv, om de var interesseret i Bådeklubbens gamle regnskaber. De var rigtig glade for henvendelsen, så der er de nu hvis nogle vil se dem.

Ole havde i sin formandstid stillet sin egen laserprinter til rådighed for Bådeklubben, men da ingen i den nye bestyrelse råder over sådan en printer, som er et must i foreningsarbejde, måtte vi ud og købe en sprit ny en af slagsen.

Således klædt på til opgaven gik den ny bestyrelse i gang med arbejdet.

Standerhejsning ved sommertids start blev afholdt, aktivitetsdag med malearbejde, bukke-fremstilling, beskæring af buske, vedligeholdelse af broer plus meget andet blev gennemført med en gang grillpølser og en håndbajer til slut. Alt sammen en god og hyggelig dag hvor ca. 25-30 medlemmer deltog. Siden ved sommertids afslutning blev standeren strøget for sæsonen 2019

En af opgaverne i 2019 har været at få taget de broer op på det areal som bådeklubben ikke mere lejer af Martin Tranekjær, det var og er en opgave der var langt mere omfattende og tidskrævende end vi nogen sinde havde drømt om. 3 lørdage har der været arbejdet med optagning af broerne, 2 lørdage har vi måtte aflyse på grund af vejrliget. Det er et kæmpe arbejde bestyrelsen har lagt i opgaven og vi er ikke i mål endnu. Et forsigtigt skøn er, at der nok er 2-3 arbejdsdage i 2020 tilbage før opgaven er udført.

Ligeledes har bestyrelsen været samlet den 1. mandag i maj, juni, august og september for at trimme pladsen med oprydning, samt skåret siv ned og give brostolper olie og meget andet.

Det arbejde vil vi i 2020 annoncerer dagene på så medlemmerne, hvis de har tid og lyst, kan give en hånd med. Det plejer at være hyggeligt og bådeklubben er gerne vært for en øl eller en kop kaffe.

Et par medlemmer har ved nytår meldt sig ud af Bådeklubben, med den begrundelse at de har oplevet for meget tang i åen ved udløbet til Storebælt, som gør det svært eller umuligt at sejle igennem. Det er selvfølgelig et problem og en stor irritation, når man nu har planlagt en sejltur. Derfor gøres der også meget ud af at orientere nye medlemmer om de, til tider, vanskelige forhold i udløbet, inden de melder sig ind i Bådeklubben. Sagen er at det for Bådeklubben kan være en yderst bekostelig affære at rydde sand og tang, som så få dage efter er sandet til igen og tangen vendt tilbage. Slagelse Kommune gør ikke noget så længe de kan måle en tilfredsstillende vandgennemstrømning i åen.

Vi har i 2019 været 74 medlemmer af Tude Å Bådeklub og tendensen fra de forrige år med at der bliver flere ophaler-medlemmer er fortsat i 2019. Der er ikke så mange der finder det attraktivt at ligge ved bro som vi kunne ønske. Det gør at vi må se på om kapaciteten af broer som er på 32 pladser hvor kun 18 broer var udlejet, er for stor. De ledige broer skal jo stadig vedligeholdes i forsvarlig stand.

Flere ophaler-medlemmer der ligger deres både på land, betyder også et øget pres på pladsen, som der skal findes en løsning for i fremtiden.

Kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmerne i Tude Å Bådeklub har ikke været optimal i mange år. Det har været et problem ikke at kunne give beskeder og opdateringer til medlemmerne om det der rør sig i Bådeklubben. Derfor dropper vi nu hjemmesiden 2.sogne, idet vi har lavet vores egen hjemmeside, der hedder www.tudeåbådeklub.dk. Det er bestyrelsens håb at medlemmerne vil tage godt imod det nye tiltag og bruge det. Alle medlemmer vil snarest få en mail med info om den nye hjemmeside for Tude Å Bådeklub

Min fornemmelse er at den nye bestyrelse med de nye poster er kommet godt fra land og jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmer og revisorer for samarbejdet i 2019

Vi skal nok få udfordringer i 2020 men ved fælles hjælp takler vi også dem.

Pbv

Anders Ole Olsen