Læs referat fra generalforsamling 2021

4

Tude Å’s Bådeklub

Generalforsamling tirsdag d. 25. maj 2021 i Kelstrup Forsamlingshus

Formand Anders Ole Olsen bød velkommen og konstaterede ved navneopråb, at 7 medlemmer var mødt. Afbud fra kasserer Flemming Storgård og Svend Åge Petersen.

 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog som dirigent Poul Erik Jørgensen, som blev valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede, at betingelserne for indkaldelse til generalforsamling var opfyldt.

 1. Valg af referent

Formanden foreslog Henrik Krogh. Valgt, da der ikke var modkandidater.

 1. Bestyrelsens beretning

Der henvises til den skriftlige beretning, men af punkter som formanden omtalte, skal især fremhæves

 • at der har været en kraftig nedgang i medlemstallet, som i 2020 var på 75 medlemmer

fordelt på:

18 bropladser

44 ophaler

7 aktive uden båd

6 gratis medlemmer

0 passive medlemmer

 

2021 pr. d. 25. maj er nu i alt 58 medlemmer fordelt på:

11 bropladser – heraf 1 nyt medlem fra 2021

34 ophaler – heraf 3 nye medlemmer fra 2021

4 aktive uden båd

6 gratis medlemmer

3 passive medlemmer

 

Det betyder, at 21 medlemmer har udmeldt sig af klubben og kun 4 nye medlemmer er kommet til.

Resultatet er, at vi har 46 betalende medlemmer samt 3 passive (som i alt betaler 150 kr.).

Dette er ikke nok til at betale klubbens årlige udgifter på ca. 65.000 kr., hvor pladslejen på 43.500 kr. udgør den største del.

Vi er derfor begyndt at bruge af vores opsparing, som er ca. 37.000 kr. Det er en uholdbar situation. Så enten skal antallet af medlemmer øges og / eller klubbens udgifter reduceres betragteligt, for at en lukning af klubben ikke skal blive nødvendig.  Bestyrelsen ser det ikke for realistisk at hæve kontingentet, da det vurderes at kunne betyde en yderligere tilbagegang i medlemstallet.

Det bliver bestyrelsen primære opgave at arbejde for en bedre balance mellem indtægter og udgifter.

Formanden takkede desuden afgående bestyrelsesmedlem Kenn Rasmussen, suppleant Jens Erik Arnbjerg og revisorsuppleant Knud Lundegaard for deres indsats i T.Å.B.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Herefter var der en livlig diskussion om, hvordan man kunne tiltrække flere medlemmer, samtidigt med at bestemmelserne i vedtægterne om identifikation af både og regler om sejlads kunne overholdes.

Der var  ideer om forbedring af udsejlingsforholdene, synliggørelse på sociale medier, kontakt til sportsfiskerforeninger, kontakt til nye sommerhusejere i området m.fl.

 1. Forelæggelse af regnskab

Benny Kryl fremlagde regnskabet. Hovedtallene er Indtægter på  70.800 kr., udgifter på 62.214 kr. Årets resultat udgør således 2.585 kr., hvilket bringer beholdning/reserver op på 37.257 kr.

Regnskabsresultatet er tilfredsstillende for året.

Formanden takke Flemming Storgaard for udarbejdelsen af regnskabet samt Benny Kryl for fremlæggelsen.

Budgettet for kommende regnskabsår forventes at give et mindre underskud.

Formanden  påpegede, at udgiften for etablering af hjemmesiden på 6.898 kr. er en engangsudgift. Denne udgør ca. 10% af klubbens udgifter.

Den altdominerende udgift er pladslejen på 43.500 kr., og som nævnt under formandens beretning må bestyrelsen udøve rettidig omhu og gøre sig overvejelser om en bedre balance mellem klubbens indtægter og udgifter.

Med disse bemærkninger blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 1. Bestyrelsens forslag for en tillægsaftale til T.Å.B´s lejekontrakt med udlejer.

Forslaget til aftalen blev gennemgået af Henrik Krogh.

Det har i en længere periode været usikkerhed om, i hvilken stand det lejede areal skulle tilbageleveres til udlejerne ved ophør af lejeaftalen. Hvis det lejede skulle tilbageleveres i samme stand som ved indgåelsen af lejemålet for rigtig mange år siden, forestod der  et stort arbejde med især optagning af bådebroer.

Der er i de senere år brugt rigtig megen tid på at fjerne en mindre del af broerne. Ved en eventuel opløsning af klubben er der stor usikkerhed om, den fornødne arbejdskraft vil kunne mobiliseres. Klubben kunne derfor komme i en situation, hvor det ville være nødvendig at betale for at bringe det lejede i den oprindelige stand. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig at fortsætte uden at få denne usikkerhed ud af verden.

Bestyrelsen har derfor ved et møde med udlejerne drøftet, hvordan vi ved lejemålets ophør kan overdrage pladsen på en måde, som for udlejere er acceptable og for klubben rimelige og uden økonomisk usikkerhed.

Udlejerne blev bedt om at komme med et udkast til et tillæg til lejeaftalen. Bestyrelsen har derefter tilrettet og godkendt aftalen.

Punkterne i aftalen:

 • Arealet afleveres som udgangspunkt med de faciliteter og i den stand, som er ved denne aftales indgåelse
 • Udlejer skal dog på tidspunktet for tilbagelevering acceptere ændringer i form af alder og brug
 • Udlejer står selv for eventuel oprydning af eksisterende broer, spil, åbent skur med græstag, bænke, hegn, låge med lås, flagstang, el -vand, skilte, slæbested med asfalt- jernplader samt Hoffmann- betonklodser. Dette gælder også opfyldelse af eventuelle krav fra myndighederne, f.eks. kommune og region
 • Udlejer overtager skur på Bildsøvej 179 med indhold, herunder diverse værktøj, , græsslåmaskine, pumpe, buskrydder mm.
 • Skur og genstande afleveres som udgangspunkt i den stand, de har ved aftalens indgåelse, dog må udlejer på afleveringstidspunktet acceptere ændringer som følge af alder og brug.

Udlejerne har underskrevet tillægget, som efterfølgende skal godkendes på denne generalforsamling.

Der var en kort drøftelse af aftalen, som blev godkendt enstemmigt.

Herefter underskrev dirigenten aftalen, som herefter er bindende for T.Å.B. og udlejerne.

 

 

 1. Indkomne forslag

Der var ikke fremkommet forslag.

 1. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget vedtaget.  Kontingent og medlemskaber kan ses på www.tudeåbådeklub.dk.

 1. Valg af bestyrelse samt suppleanter

Følgende var på valg

 • Bestyrelsesmedlem Benny Kryl modtager genvalg
 • Bestyrelsesmedlem Kenn Rasmussen modtager ikke genvalg
 • Suppleant Lars Rud modtager genvalg
 • Suppleant Jens Erik Ambjerg modtager ikke genvalg

Poul-Erik Jørgensen stillede op som bestyrelsesmedlem og blev valgt

David Sylvestersen, som ikke var tilstede, stillede op som bestyrelsessuppeant.

Der var ingen yderligere kandidater, og de opstillede blev valgt.

 1. Valg af revisor og suppleant

Følgende var på valg

 • Revisor Svend Aage Petersen og modtager genvalg
 • Suppleant Knud Lundegaard og modtager ikke genvalg

Jens Erik Ambjerg stillede op som revisorsuppleant

Der var ingen yderligere kandidater, og de opstillede blev valgt.

 1. Eventuelt

Andreas Gensø undersøger mulighederne for at komme på diverse relevante hjemmesider om slæbesteder.

Dirigenten sagde tak for god ro og orden og forestod udbringelsen af 3 korte hurraer for Tude Å’s Bådeklub.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og medlemmerne for deltagelsen i generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning

2

Bestyrelsens beretning for året 2020

Dannebrog ved Kelstrup Forsamlingshus var lige taget ned efter en generalforsamling i Tude Å Bådeklub, da Danmark blev lukket ned af en nyt og ukendt begreb. Corona var det nye ord vi snart alle skulle lære at kende. Forenings-Danmark gik i stå med forsamlingsforbud og aktivitets- begrænsninger. I Tude Å Bådeklub fik det den konsekvens at den årlige arbejdsdag ikke kunne gennemføres og den planlagte generalforsamling d. 7. februar måtte udskydes på ubestemt tid, da forsamlingsforbuddet ikke gjorde det muligt.

Nu er det så muligt at afholde generalforsamlingen og beretningen vil derfor også omhandle de første fem måneder der er gået af 2021.

Kort efter generalforsamlingen i 2020 ønskede vores kasserer, Flemming Storgård, at trække sig fra opgaven. En efterspørgsel blandt alle medlemmer via e-mail, med en funktions-beskrivelse af kassereropgaven, blev sendt rundt. Ved første mail var der ingen der meldte sig, heller ikke ved anden mail var der interesse, dog var én interesseret i en bestyrelsespost, som der blev efterlyst ved samme lejlighed. Det er åbenbart meget svært af få medlemmer til at lave et stykke foreningsarbejde, men stor tak til dem der regerede på ”opslaget”.

Bestyrelsen om-konstituerede sig da bestyrelsesmedlem Benny Kryl meldte sig som ny kasserer. Her skal lyde en stor tak til Benny. Benny gik i gang med arbejdet og fører i dag regnskab og medlemsliste.

Mange foreninger oplever i år medlemstilbagegang som de tillægger Corona skylden og dermed aktivitetsbegrænsning. Det er nok ikke Corona der er skyld i en medlemstilbagegang for Tude Å Bådeklub, men tilbagegang er der og den er desværre stor.

I 2020 havde klubben 75 medlemmer, fordelt på:

18 Bropladser

44 Ophaler

7 Aktive uden båd (medsejler)

6 Gratismedlemmer

0 Passive medlemmer

 

 

I år 2021 indtil nu d. 25. maj:

Har klubben 58 medlemmer fordelt på:

11 Bropladser, heraf ét nyt medlem fra 2021

34 Ophaler, heraf 3 nye medlemmer fra 2021

 

4 Aktive uden båd (medsejler)

 

3 Passive medlemmer

6 Gratismedlemmer

Det vil sige at 21 medlemmer har udmeldt sig af klubben og kun 4 nye medlemmer er kommet til i 2021, indtil nu her d. 25. maj.

Fratrækkes de 6 gratismedlemmer, som er lodsejer eller æresmedlemmer (samt de 3 passive medlemmer som tilsammen giver kr. 150 i kassen) er resultatet at klubben har 49 betalende medlemmer.

49 medlemmers kontingentindbetaling er ikke nok til at dække vores årlige udgifter, hvor pladslejen er den største udgift, pt. årligt kr. 43.500, hertil kommer også udgifter til forsikringer, vand, græsslåning, kontorhold og afholdelse af arbejdsdag og generalforsamling mm.

Vi er altså begyndt at bruge af reserverne og det er ikke en holdbar udvikling. Så enten skal der komme flere medlemmer til klubben eller også skal udgifterne betragtelig reduceres i fremtiden. Hvis ikke, kan en lukning af Tude Å Bådeklub blive aktuelt. Det er og bliver bestyrelsens store opgave i år, at arbejde med det scenarie.

At udviklingen er som den er, er ikke nyt. Der har været en jævn tilbagegang af medlemmer i de seneste år, men ikke så voldsom som i år. Derfor er det også vigtigt at vide hvordan Tude Å Bådeklub står i forhold til vores udlejer. Nemlig hvordan pladsen skal afleveres tilbage efter et lejeophør. Bestyrelsen har derfor i samarbejde med udlejer, udarbejdet en tillægsaftale til lejeaftalen, hvor der er skrevet hvordan en aflevering af pladsen vil foregå. Alle medlemmer har via indkaldelsen til generalforsamlingen, fået tillægsaftalen til gennemlæsning og det er bestyrelsens håb at generalforsamlingen vil stemme for denne aftale.

Til sidst skal der lyde en stor tak til de medlemmer der var mødt op til arbejdsdagen d. 17. april samt en tak for det arbejde bestyrelsen og revisorer har ydet i årets løb, både ved møder og praktisk arbejde ved åen.

Pbv

Formand Anders Ole Olsen