Læs referat fra generalforsamling 2022

4

Generalforsamling i Tude Ås Bådeklub 2022.

Afholdt i Kelstrup forsamlingshus søndag d. 6. Marts kl. 10

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Svend Åge Petersen blev valgt som dirigent.

 

  1. Valg af referent

Poul-Erik Jørgensen blev valgt som referent.

 

  1. Bestyrelsens beretning

Indsat:

Bestyrelsens beretning for 2021

”Det er så svært at komme ud at sejle i Storebælt fra Tude Å,det er simpelthen for besværligt, derfor vil jeg melde mig ud af klubben.”

Sådan har beskeden lydt i telefonen eller på mail mange gange i det sidste år og desværre også i år.

Det er svært at argumentere imod sådan en besked, for det er fakta og lige præcis Tude Å Bådeklubs akilleshæl

Der bliver gjort opmærksom på de specielle forhold ved ind- og udsejling af åen i informationsbreve og på hjemmesiden, men virkeligheden overrasker mange.

I år har indtil nu 10 meldt sig ud af klubben for sæsonen 2022.Den 1. marts var det sidste indbetalingsdag for medlemskab i 2022.

Vi er pt. 2. marts 2022, 34 betalende medlemmer fordelt på 19ophalere, 9 brolejere, 4 medsejlere og 2 passive.

Det er ikke fordi der ikke er interesse om klubben og et muligt medlemskab. Det vidner de mange henvendelser for medlemskab om, men når det kommer til en indmeldelse, er mange stået af, da deres båd stikker for dybt til at kunne komme ud i Storebælt. Det er selvfølgelig klubbens pligt ikke at tegne et skønmaleri, men oplyse om de faktiske forhold ved udsejlingen.

 

Hvad er en forening eller hvad er en klub eller hvad gør en forening eller klubs berettigelse, det er spørgsmål vi i Tude Å Bådeklub skal stille os selv. Er vi en klub hvor der er aktiviteter og fællesskab om det at sejle og fiske for medlemmerne, eller er vi en klub hvor bestyrelsen arbejder med kontingenter, medlemslister, post, græsslåning, sivskæring, møder, hjemmeside, information til nye og udmeldte medlemmer, for blot at administrere et ophalersted til Tude Å på lejet grund. Spørgsmålet må være: Er det nok for at vi har en Tude Å bådeklub, er det en berettigelse og er det arbejdet værd. Så hvis vi ønsker at der skal mere foreningsliv til, skal der tages initiativer til dette fra medlemmer. Det kunne være en fiskekonkurrence, en tur sammen på Bæltet eller noget helt andet – kun fantasien sætter grænser. I de ”gode gamle dage” var der sådanne aktiviteter, endda Sankt Hansbål, men tiden er måske løbet fra det, måske er tiden løbet fra Tude Å Bådeklub….

En ting er sikkert:

Hvis medlemstallet fortsat falder og dermed indtægter samme vej, er lukning af Tude Å Bådeklub uundgåelig.

Der er heldigvis også noget at glæde sig over. Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for at bruge tid og kræfter på medlemslister, regnskab, lejekontrakt-aftale-møder og ikke mindst at møde op den 1. mandag i maj, juni, juli, august og september måned, for at give den en skalle med hækkesaks, buskrydder, plæneklipper og meget mere – også tak til vores revisor og revisorsuppleanter samt lodsejer

Og tak til alle dem der kunne deltage ved arbejdsdagen

Pbv Anders

Bestyrelsens beretning blev godkendt

 

  1. Forelæggelse af regnskab

Benny Kryll fremlagde regnskabet og efter få opklarende spørgsmål om, hvor længe klubben ville kunne klare forpligtelserne uden nye medlemmer, blev regnskabet godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

  1. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen forslog at kontingentet blev fastholdt uden ændringer. Forslaget blev godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Henrik Krogh og Anders Ole Olsen modtog genvalg til bestyrelsen. Erik Ravn blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Lars Rud modtog genvalg som suppleant og Jan Nielsen blev valgt som ny suppleant.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Svend Åge Petersen blev genvalgt som revisor.

Jens Erik Amberg blev valgt som revisorsuppleant.

 

  1. Eventuelt

 

Herunder blev formandens spekulationer vedrørende klubbens fremtid fra bestyrelsens beretning drøftet.

 

 

18 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

Referent: Poul-Erik Jørgensen

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2020

2

Bestyrelsens beretning for året 2020

Dannebrog ved Kelstrup Forsamlingshus var lige taget ned efter en generalforsamling i Tude Å Bådeklub, da Danmark blev lukket ned af en nyt og ukendt begreb. Corona var det nye ord vi snart alle skulle lære at kende. Forenings-Danmark gik i stå med forsamlingsforbud og aktivitets- begrænsninger. I Tude Å Bådeklub fik det den konsekvens at den årlige arbejdsdag ikke kunne gennemføres og den planlagte generalforsamling d. 7. februar måtte udskydes på ubestemt tid, da forsamlingsforbuddet ikke gjorde det muligt.

Nu er det så muligt at afholde generalforsamlingen og beretningen vil derfor også omhandle de første fem måneder der er gået af 2021.

Kort efter generalforsamlingen i 2020 ønskede vores kasserer, Flemming Storgård, at trække sig fra opgaven. En efterspørgsel blandt alle medlemmer via e-mail, med en funktions-beskrivelse af kassereropgaven, blev sendt rundt. Ved første mail var der ingen der meldte sig, heller ikke ved anden mail var der interesse, dog var én interesseret i en bestyrelsespost, som der blev efterlyst ved samme lejlighed. Det er åbenbart meget svært af få medlemmer til at lave et stykke foreningsarbejde, men stor tak til dem der regerede på ”opslaget”.

Bestyrelsen om-konstituerede sig da bestyrelsesmedlem Benny Kryl meldte sig som ny kasserer. Her skal lyde en stor tak til Benny. Benny gik i gang med arbejdet og fører i dag regnskab og medlemsliste.

Mange foreninger oplever i år medlemstilbagegang som de tillægger Corona skylden og dermed aktivitetsbegrænsning. Det er nok ikke Corona der er skyld i en medlemstilbagegang for Tude Å Bådeklub, men tilbagegang er der og den er desværre stor.

I 2020 havde klubben 75 medlemmer, fordelt på:

18 Bropladser

44 Ophaler

7 Aktive uden båd (medsejler)

6 Gratismedlemmer

0 Passive medlemmer

 

 

I år 2021 indtil nu d. 25. maj:

Har klubben 58 medlemmer fordelt på:

11 Bropladser, heraf ét nyt medlem fra 2021

34 Ophaler, heraf 3 nye medlemmer fra 2021

 

4 Aktive uden båd (medsejler)

 

3 Passive medlemmer

6 Gratismedlemmer

Det vil sige at 21 medlemmer har udmeldt sig af klubben og kun 4 nye medlemmer er kommet til i 2021, indtil nu her d. 25. maj.

Fratrækkes de 6 gratismedlemmer, som er lodsejer eller æresmedlemmer (samt de 3 passive medlemmer som tilsammen giver kr. 150 i kassen) er resultatet at klubben har 49 betalende medlemmer.

49 medlemmers kontingentindbetaling er ikke nok til at dække vores årlige udgifter, hvor pladslejen er den største udgift, pt. årligt kr. 43.500, hertil kommer også udgifter til forsikringer, vand, græsslåning, kontorhold og afholdelse af arbejdsdag og generalforsamling mm.

Vi er altså begyndt at bruge af reserverne og det er ikke en holdbar udvikling. Så enten skal der komme flere medlemmer til klubben eller også skal udgifterne betragtelig reduceres i fremtiden. Hvis ikke, kan en lukning af Tude Å Bådeklub blive aktuelt. Det er og bliver bestyrelsens store opgave i år, at arbejde med det scenarie.

At udviklingen er som den er, er ikke nyt. Der har været en jævn tilbagegang af medlemmer i de seneste år, men ikke så voldsom som i år. Derfor er det også vigtigt at vide hvordan Tude Å Bådeklub står i forhold til vores udlejer. Nemlig hvordan pladsen skal afleveres tilbage efter et lejeophør. Bestyrelsen har derfor i samarbejde med udlejer, udarbejdet en tillægsaftale til lejeaftalen, hvor der er skrevet hvordan en aflevering af pladsen vil foregå. Alle medlemmer har via indkaldelsen til generalforsamlingen, fået tillægsaftalen til gennemlæsning og det er bestyrelsens håb at generalforsamlingen vil stemme for denne aftale.

Til sidst skal der lyde en stor tak til de medlemmer der var mødt op til arbejdsdagen d. 17. april samt en tak for det arbejde bestyrelsen og revisorer har ydet i årets løb, både ved møder og praktisk arbejde ved åen.

Pbv

Formand Anders Ole Olsen