Vedtægter for Tude Å Bådeklub

Tude Å Bådeklub 14 lille

§1 Formål
Klubbens formål er at oprette og vedligeholde tilfredsstillende besejlingsforhold i åens udløb.
Det er endvidere klubbens formål at arbejde for at bevare et godt forhold til omgivelserne og i øvrigt medvirke til sikring af hele miljøet i Tude Å’s udløb.

Broer vil blive holdt i forsvarlig stand af klubben. Der skal værnes om siv, buske og træer.

I øvrigt er det klubbens hensigt at skaffe medlemmerne bedst mulige forhold på bådepladserne.

§2 Regler/Bestemmelser
Det er forbudt at sejle stærkt i åen, da det forårsager ødelæggelse af å-bredden, og både ved bådebroerne gnaver op og ned af disse. Hvis der sejles for stærkt, er der stor fare for, at Slagelse Kommune vil lukke for motorbådssejlads i åen, da der iflg. vandløbsloven ikke må sejles med motor i åen.

Der må ikke opføres individuelle udbygninger af bådebroerne med bænke uden bestyrelsens forhåndsgodkendelse.

Bropæle samt øvrige materialer, der anvendes til broer og evt. udbygninger skal være ensartede. Bropladser er 6 meter lange og findes sammenhængende med op til 2 gangbroer pr. brosektion (8-9 broer). Klubben afholder udgifter til både- og gangbroer.

Bådepladser kan ikke fremlejes

Der skal være et medlem ombord når der sejles. (vedtaget 25/2-2018))

Synkende og sunkne både, hyttefade og pontoner må ikke forefindes.

Hvert år er der en arbejdslørdag, hvor alle medlemmer deltager i vedligeholdelse af broer og ophalersted samt det område Tude Å har lejet. Såfremt et medlem ikke deltager i denne arbejdslørdag vil der blive opkrævet et beløb på kr.  100,00 ( vedtaget  26/2-2017)

Henkastning af affald på og ved broer og øvrige områder er forbudt.

Jagt i og ved åen er ikke tilladt.

Fiskeri – alle, der har lejet bro, må fiske fra denne med fiskestang. Kun medlem samt hjemmeboende børn og børnebørn må fiske. Alt andet fiskeri er forbudt, og medlemmer skal være med til, at dette overholdes.

Al Parkering på vejen fra landevejen og ud langs åen er forbudt.

Af miljøhensyn skal hunde føres i snor.

§3 Optagelse/Kontingent
Personer, der har bopæl mæssige relationer til området.

Opkrævning af bådpladsleje samt kontingent skal fremsendes senest den 15. januar og skal være betalt senest den 15. marts. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt inden generalforsamlingen.

Bådenumre skal senest 14 dage efter modtagelsen være påsat båden.

Evt. rykker vil blive udsendt straks efter den 15. marts, rykkeren koster kr. 75.-, og såfremt der ikke er indbetalt inden 14 dag, vil medlemmet blive slettet.

Fordeling af bådepladser er bestyrelsens ansvar.

§4
Såfremt medlemmer ikke overholder klubbens love og vedtægter, og hvor henstilling om overholdelse ikke hjælper, vil medlemmerne kunne ekskluderes. Eksklusion af medlemmer vil blive behandlet på næste generalforsamling.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i februar måned.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden til den årlige generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af rammer for det kommende års bådplads- leje inkl. Kontingent
 6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleanter

Meddelelse om generalforsamling udsendes til medlemmer senest 14 dage før. Forslag fra medlemmer sendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at skiftevis 2 eller 3 medlemmer afgår hvert år (ulige år 2 lige år 3), genvalg kan finde sted.

Der vælges også 2 suppleanter for 1 år.

Formand og kasserer vælges af bestyrelsen.

Formand, Kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem tegner Tude Å Bådklub.

Bestyrelsen varetager klubbens anliggender og fastsætter bådpladsleje inkl. Kontingent indenfor de af generalforsamlingens fastsatte rammer.

§7
Til at varetage revision af klubbens regnskab vælges 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, afgår skiftevis hvert år, genvalg kan finde sted.

§8
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal af kassereren afgives til revisorerne, således at disse kan afslutte revisionen inden generalforsamlingen.

§9
Klubben kan kun opløses ved en generalforsamling, og når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, og når det forud er meddelt medlemmerne, at en ophævelse af klubben er på dagsordenen.

Ved opløsning af klubben skal bestyrelsen fordele klubbens midler blandt medlemmerne.

 

Gæstemedlemmer:

Der kan for en periode på max 30 dage optages gæstemedlemmer i Tude Å’s Bådeklub. Gæstemedlemmerne betaler kontant kr. 300,- til klubbens kasserer eller formand inden sejlads kan påbegyndes.

Der udleveres selvklæbende ophalernummer, der påsættes båden i gæsteperioden. Kvittering skal medbringes ved sejlads.

Der udleveres vedtægter, som gæstemedlemmet skal gennemlæse og overholde. Bådlængde og størrelse er den for alle medlemmer gældende norm på en længde under 6 meter.

Som gæstemedlemmer kan kun optages personer, der ikke har fast adresse i området.

 

Slagelse Kommunes regler for sejlads i Tude Å

 1. Det tillades Tude Å bådeklub at anlægge broer i Tude Å på begge å-bredder på strækningen mellem et punkt 25 meter vest for Næsby Bro og et punkt 20 meter øst for rørgennemløbet til Vejlen. Både må kun placeres ved disse på langs af åen i en række i hver side af åen.
 2. I en overgangsperiode inden udgangen af 1985 tillades endvidere både placeret ved de nuværende broer på matr. 49q, men således at antallet af både reduceres med 1/3 hvert år. Alle disse broer skal være fjernet senest den 1. april 1986.
 3. De nuværende bådebroer på matr. 6d og 16 af Næsby ved Stranden, Kr. Stilling ombygges eller erstattes af nye broer efter nærmere bestemmelse fra Slagelse Kommune tekniske forvaltning. Broer på matr. 6b af Næsby ved Stranden må kun etableres efter nærmere bestemmelse fra amtskommunen. Alle udgifter ved om- eller nybygningen af broer afholdes af bådeklubbens medlemmer.
 4. Alle både og bådepladser nummereres, og hvert år inden 1. juli fremsender bådeklubben en revideret fortegnelse over klubbens medlemmer med angivelse af, hvilke både og bådepladser, de enkelte medlemmer disponerer over.
 5. Efter anmodning fra bådeklubben og på klubbens bekostning foretager Slagelse Kommune de oprensninger i å-udløbet, der er påkrævet for ud- og indsejling med både indtil 60 cm dybdegang. Slagelse Kommune kan lade arbejdet udføre af bådeklubbens hidtidige entreprenør.
 6. Den 25 meter lange strækning på nordsiden af åen nærmest Næsbybro kan anvendes til ophalingssted og til last- og lodsning af både.
 7. Den bevoksning med hybenroser og siv, der fandtes 1. oktober 1982, skal bevares i størst mulig omfang.
 8. Størst tilladte sejlhastighed er 2 knob (3,7 km/h)
 9. Tilladelse til sejlads med motordrevne både kan inddrages af amtsrådet, såfremt der gentagne gange sker overtrædelse af de herfor fastsatte betingelser.
 10. Oplæg af båder skal ske på åens nordside på det udlagte areal på matr. 6d.
 11. Parkering og færdsel med motordrevne køretøjer må kun ske på den dertil indrettede plads på matr. 6d.